Videnscentre, formidlingscentre, forskningsinstitutioner og fonde

Socialstyrelsen
Servicestyrelsen er en udviklings- og rådgivningsvirksomhed for det sociale serviceområde. Sitet indeholder endvidere informationer om Tilbudsportalen, hvor man kan søge på og sammenligne tilbud til den enkelte borger indenfor områderne udsatte børn og unge, handicappede og socialt udsatte – samt om VISO, som levererer rådgivning til alle, der har et særligt behov.

Almenmedicinske Forskningsenheder i Danmark
Der er en forskningsenhed i hhv. Århus, Odense og København. De er oprettet for at udbygge forskning i og om almen praksis og almen medicin. Driften finansieres af en fond oprettet af Praktiserende Lægers Organisation og Sygesikringens Forhandlingsudvalg.

Center for Alternativ Samfundsanalyse – DK
CASA er et uafhængigt og tværfagligt analysecenter. Centrets hjemmeside byder på en præsentation af CASA og deres virkeområde samt en nyhedsside med mulighed for bestilling af forskellige af centrets publikationer.

Center for frivilligt socialt arbejde
Selvejende institution under Børne- og socialministeriet , der er finansieret af offentlige midler. Deres hjemmeside beskriver bl.a. centrets virke, og der er mulighed for at søge efter frivillige organisationer på det sociale og sundhedsmæssige område. Herudover en publikationsoversigt og links til internationale organisationer.

Center for Registerforskning
Centret, der hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet er fra starten af 2001 for en 5-årig periode finansieret ved en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond og har som en vigtig funktion at stimulere og opdyrke den samfundsvidenskabelige, registerbaserede forskning. På centrets hjemmeside findes publikationsoversigt og eksterne links.

Center for Rusmiddelforskning
Centret, der er oprettet under Aarhus Universitet i 1993, udfører forskning af fortrinsvis samfundsvidenskabelig og humanvidenskabelig karakter. På deres hjemmeside findes en oversigt over igangværende projekter. Det er ligeledes muligt at læse centrets nyhedsbrev online samt finde links til relaterede sider jorden rundt.

Gerontologisk Institut – Videnscenter på ældreområdet
Uafhængig forening og et tværfagligt forum der har til formål at fremme gerontologisk viden i samfundet, ved: forskning, udviklingsarbejde, undervisning og oplysningsvirksomhed. Instituttets site er delt op, så der udover nyhedsoversigt, præsentation af instituttet og beskrivelse af igangværende projekter på ældreområdet også er forskellige temaer, såsom arbejdsmarked, boliger, demens, etniske minoriteter, forebyggelse, køn og familie samt omsorg.

Socialforskningsinstituttet
SFI er et selvstændigt sektorforskningsinstitut under Børne- og socialministeriet . SFI’s hjemmeside er et meget stor site med mulighed for at søge i instituttets udgivelser fra før og nu. Derudover er der en præsentation af organisationen samt alle ansatte forskere m.m. Der er nyhedsside, pressemeddelelser samt udbygget søgefunktion.

Socialt Udviklingscenter
Forening, der løser opgaver i forhold til socialt sårbare grupper. På deres hjemmeside finder man en udbygget kalender med beskrivelse af de enkelte arrangementer, beskrivelser af igangværende og afsluttede projekter samt en række psykiatri-links.

Statens Institut for Folkesundhed (SIF)
Selvstændig forskningsinstitution i Sundheds- og ældreministeriet, der drives som sektorforskningsinstitut. På instituttets hjemmeside findes oplysninger om instituttet samt nyheder og pressemeddelelser.

Ventilen Danmark
Et ung-til-ung projekt som hjælper ensomme unge mellem 15 og 25 år, gennem mødesteder i København, Odense, Roskilde, Aalborg, Esbjerg, Århus, Kolding, Herning (jan. 2005) og Hillerød (marts 2005). Desuden forsøger Ventilen gennem debatskabende aktiviteter at sætte fokus på ensomhed blandt unge.

Videnscenter for Socialpsykiatri
Selvejende institution under Børne- og socialministeriet. Centrets hjemmeside er meget omfattende og indeholder bl.a. bibliotek, oversigt over centrets udgivelser, en kalender med oversigt over møder, konferencer m.m., gengivelser af artikler bragt i bladet: “Socialpsykiatri” samt en meget stor litteraturdatabase med søgefunktion.

Ældre Sagen
Forening der arbejder for generelle forbedringer af ældres vilkår. På sitet findes informationer om arrangementer, publikationer, nyheder, m.m.

Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade
ViOSS – Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade har til formål at indsamle og formidle viden inden for spiseforstyrrelser og selvskade. VIOSS er en selvstændig enhed under LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade.

Denne tekst blev senest opdateret den 15/12/2016