Bostedsprojektet: Udvikling af en målrettet, selvmordsforebyggende indsats

Baggrund: Selvmordsrelaterede utilsigtede hændelser er hyppigt forekommende på bosteder i Danmark. Medarbejderne på botilbud er typisk socialrådgivere, social – og sundhedsassistenter, eller ufaglærte og flertallet har aldrig modtaget nogen formel undervisning i selvmordsforebyggelse eller risikovurdering. Tidligere forskning har fokuseret på at identificere bedste praksis for selvmordsforebyggelse på bosteder ved at udvikle og anbefale behandlinger og specifikke selvmordsrisikovurderinger. Der er dog stadig en kløft mellem evidens og praksis. Dels fordi personalet, der arbejder på bostederne, ofte ikke har de tilstrækkelige kompetencer til at udføre og implementere indsatserne, og dels fordi evidensbaserede metoder ikke er almindeligt anvendte i botilbud.

Formål: Formålet med projektet er at foretage en grunding afdækning af viden, behov og organisatorisk kapacitet på bostederne, for at udvikle og afprøve en målrettet indsats til forebyggelse af selvmordsrelaterede utilsigtede hændelser.

Metode:  Projektet indebærer et systematisk review, spørgeskemaundersøgelser, fokusgrupper, samt feasibility studie af den udviklede indsats.

Status: Projektet opstartes i december 2023 og forventes at løbe til udgangen af 2026. 

Samarbejdspartnere: Dansk Center for selvmordsforebyggelse, Institut for folkesundhedsvidenskab.

Ekstern finansiering: Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsens pulje ”Midler til selvmordsforebyggende initiativer”.

Denne tekst blev senest opdateret den 07/12/2023