Centrets historie

Den spæde start

I slutningen af 1970’erne satte nu afdøde professor, dr.med. Niels Juel-Nielsen selvmordsforskning på dagsordenen på det daværende Psykiatrisk Institut ved Odense Universitet. Dette førte blandt andet til deltagelse i det nordiske forskningsprojekt Suicide in Scandinavia, 1977-83 (støttet af Nordisk Samarbejdsnævn for Medicinsk Forskning).

Fælleseuropæisk forskningsprogram

I 1985 blev Niels Juel-Nielsen og Unni Bille-Brahe opfordret til at deltage i opbygningen og ledelsen af et fælleseuropæisk forskningsprogram initieret af WHO’s europæiske hovedkontor. Projektet The WHO-EURO Multicentre Study on Parasuicide , der blev indledt i 1989, gav stødet til udviklingen af et særligt Center for Selvmordsforskning ved Psykiatrisk Afdeling ved Odense Universitetshospital. I de følgende 4 år blev enheden hovedsageligt finansieret af Rockwool Fonden.

Etablering af forebyggelsescenter

I 1991-1992 var centret sammen med daværende administrerende overlæge, dr.med. Knud Jensen – på Sundhedsstyrelsens opfordring – involveret i udarbejdelsen af planerne for og igangsættelsen af Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd i Odense. I 1992 flyttede Center for Selvmordsforskning sammen med det nyoprettede Forebyggelsescenter til en ældre villa i nærheden af sygehusområdet.

Den første bevillingsskrivelse

Siden 1994 har centret været finansieret af Socialministeriet, nu Social-, Bolig- og Ældreministeriet via satspuljemidler. Af bevillingsskrivelsen fremgik, at centret skulle:

“forske i selvmord og selvmordsforsøg samt fungere som videnscenter med henblik på at kunne anvende forskningsresultaterne i indsatsen for at forebygge selvmord. Det er hensigten at iværksætte en indsats over for de grupper, hvor der er konstateret en høj selvmordsrisiko. Herudover skal centret udpege særlige indsatsområder i det forebyggende arbejde, herunder forestå undervisning og uddannelse af de personalegrupper, der til daglig arbejder blandt de grupper, hvor risikoen for selvmord er høj. Centret vil løbende undersøge virkningen af indsatsen for at imødegå selvmord.”

Centrets registre godkendes

Pr. 1. november 1997 blev centrets to registre Register for Selvmord og Register for Selvmordsforsøg godkendt som offentlige registre.

Selvejende institution

I 1999 blev centret etableret som en selvejende institution under Socialministeriet. Siden 2020 er Centret ledet af cand.scient.san Christina Petrea Larsen.

Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2022