Referencegruppe til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord

Referencegruppen er ophørt

Referencegruppens arbejde sluttede den 1. oktober 2004. Der blev i juni 2004 afholdt en national konference om selvmordsforebyggelse, hvor der blev gjort status på referencegruppens arbejde, og hvor anbefalinger til den fremtidige indsats blev præsenteret. Læs konferencerapport 2004.

Referencegruppens opgaver og sammensætning

Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord blev i marts 1999 nedsat for en femårig periode i tilknytning til Socialministeriet, Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet.

Referencegruppen har haft en rådgivende og koordinerende funktion og har skullet bidrage til at styrke samarbejdet mellem stat, amter, kommuner og det frivillige arbejde i opfølgningen af “Forslag til Handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark“, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i august 1998.

Referencegruppen var tværfagligt sammensat og bestod af sagkyndige, repræsentanter fra Kontaktudvalget for det Frivillige Sociale Arbejde, Livslinien, Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns og Frederiksberg kommuner samt fra Socialministeriet, Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet.

Formandskab og sekretariatsfunktion

Formandskab og sekretariatsfunktioner var delt mellem Socialministeriet (ved souschef Frode Svendsen) og Sundhedsministeriet (ved kontorchef Bjarke Thorsteinsson). Sundhedsstyrelsen og Center for Selvmordsforskning varetog sekretariatsfunktionen.

Referencegruppens sekretariat har i indsatsperioden stået for vidensformidling, koordinering og rådgivning i forhold til indsatsen i amter, kommuner og frivillige organisationer. Desuden har man rådgivet og styret i forbindelse med netværkssamarbejde.

Sekretariatet havde adresse i Sundhedsstyrelsen og blev varetaget af fuldmægtig Kirsten Nielsen, Center for Forebyggelse og akademisk sekretær Pia Langhoff, Center for Selvmordsforskning.

Bevillinger til referencegruppens arbejde

Med finansloven for 2000 blev bevilget midler til arbejdet med opfølgning af “Forslag til Handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark”, 1998, således at der for hvert af årene 2000-2002 var afsat cirka 10,5 mio. kr. til opfølgning af handlingsplanen. For 2003 var afsat 7 mio. kr. Dertil kom midler til pilotprojekter på uddannelsesområdet. Hovedparten af midlerne var afsat under Socialministeriets budgetramme og forudsattes anvendt efter drøftelse af og indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord.

Som led i en styrket indsats inden for selvmordsforebyggelse har referencegruppen igangsat modelprojekter på en række områder. Der var afsat en beløbsramme til modelprojekter på i alt ca. 15 mio. kr.

Opgaver i 2001-2004

Referencegruppen har prioriteret arbejdet med modelprojekter, vidensformidling (nyhedsbrev og hjemmeside), uddannelsesområdet, forskning og netværksarbejde.

Midtvejsstatus, september 2001

Vidensformidling

 • Etablering af www.selvmordsforebyggelse.dk
 • Udgivelse af Nyhedsbrev om selvmordsforebyggelse.
 • Udgivelse af foldere til mennesker med selvmordstanker og efterladte (samarbejdsprojekt med Vejle Amt). Folderne tilbydes øvrige amter.

Netværksarbejde

 • Etablering af Nationalt netværk om selvmordsforebyggelse.
 • Etablering af netværk for modelprojekter.
 • Etablering af tværfaglige forskningsgrupper inden for otte temaer: Ældre og selvmord; Børn og unge; Etniske minoriteter; Evaluering af forebyggelsescentrene; Somatiske sygehuse og kvalitetssikring; De frivillige; Paracetamolforgiftninger; Psykiatri og selvmordshandlinger.

Kortlægninger

 • Systematisk indsamling af oplysninger om amternes tilbud m.v.

Modelprojekter

Igangsættelse af 16 modelprojekter og udmelding om støtte til nye inden for følgende prioriterede temaer:

 • Opfølgning efter behandling på skadestue eller somatisk afdeling, hvor der ikke er behov for psykiatrisk indlæggelse
 • Udsatte grupper, herunder alkoholmisbrugere, etniske minoriteter og psykisk syge
 • Unge kvinder
 • Ældre
 • Forebyggelsescentrenes aktiviteter
 • Kvalitetsudvikling af og beskrivelse af eksisterende tiltag
 • Andet, herunder tilbud til pårørende

Beskrivelsen af de enkelte modelprojekter kan ses under Projekter: Modelprojekter.

Forskning

Afholdelse af forskerseminar i foråret 2001 for forskere og praktikere. Referencegruppen vil fremover arrangere årlige møder for dansk selvmordsforskning.

Oversigt over igangværende forskning er under udarbejdelse.Beslutning om støtte af relevante forskningsprojekter. En prioritering af temaer er under forberedelse. Der er indtil videre støttet enkelte uopfordrede ansøgninger vedrørende etniske minoriteter og ældre.

Uddannelse

Undervisningsministeriet og Center for Selvmordsforskning i Odense har i 1999-2000 udviklet og afprøvet en række pilotprojekter på grund-, videre- og efteruddannelsesniveau.

Støtte til ansættelse af en uddannelses- og udviklingskonsulent i Center for Selvmordsforskning for tre år.

Støtte til to uopfordrede ansøgninger: Evaluering af efteruddannelse i forebyggelse af selvmord på H:S´s fem sygehuse samt tv-programrække om børn i sorg og krise.

Konferencer: Afholdelse af konference for nøglepersoner i 1999 (rapport: Færre selvmordsforsøg og selvmord).

Deltagelse i planlægningen af en temagruppe om selvmordsforebyggelse på den nationale konference om forebyggelse af ulykker, vold og selvmord i november 2000 arrangeret af Vejle Amt og Fyns Amt.

Deltagelse i planlægningen af en temagruppe om selvmordsadfærd ved 4. Nordic Safe Community Conference, tilknyttet WHO-netværket Safe Community, august 2001 i Vejle.

Indsats til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord 1999-2004.

Sundhedsstyrelsen udgav i 1998 “Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark”. Som opfølgning til handlingsplanen nedsatte socialministeren, sundhedsministeren og undervisningsministeren en referencegruppe til at rådgive og koordinere i forbindelse med en forstærket indsats, samtidig med at der blev afsat 2,4 mio. kr. hertil for i første omgang 1999.

Ved finanslovsforhandlingerne for 2000 blev der bevilget i alt 38,5 mio. kr. til opfølgning af forslaget til handlingsplan, med 10,5 mio. kr. for hvert af årene 2000-2002 og 7 mio. kr. for 2003.

Udover de bevilgede midler er der efterfølgende afholdt udgifter til nedenstående aktiviteter.

Vidensformidling

Konkret og eksakt viden om selvmordsproblematikken er en forudsætning for, at såvel behandling som forebyggelse, kan komme til at fungere optimalt. Information kan endvidere bidrage til at aflive myter og uhensigtsmæssige forestillinger om selvmord og mennesker med selvmordsadfærd. Der har været følgende aktiviteter på området:

Til professionelle

Etablering af www.selvmordsforebyggelse.dk. Informationer herfra vil fremover være tilgængelige hos Center for Selvmordsforskning og Sundhedsstyrelsen (selvmordsforskning.dk og sundhedsstyrelsen.dk).

Udgivelse af Nyhedsbrev om selvmordsforebyggelse. Støtte til udarbejdelse af undervisningsmaterialer.

Til borgere

Udgivelse af to foldere til mennesker med selvmordstanker og efterladte (samarbejdsprojekt med Vejle Amt). Folderne er tilbudt de øvrige amter og vil løbende blive ajourført og formidlet.

Bog om unges spørgsmål om selvmordsadfærd med de professionelles svar.

Område af www.selvmordsforebyggelse.dk, som henvender sig til selvmordstruede og pårørende.

Møder og konferencer

Der har været følgende landsdækkende aktiviteter på området:

Afholdelse af konference for nøglepersoner (1999).

Deltagelse i planlægningen af en temagruppe om selvmordsforebyggelse på den nationale konference om forebyggelse af ulykker, vold og selvmord, arrangeret af Vejle Amt og Fyns Amt (2000).

Støtte til temadag om selvmordsforebyggelse (Københavns Amt, 2003).

Støtte til temadag om rekruttering og uddannelse af frivillige (Livslinien, 2003).

Konference om misbrugsområdet og selvmordsforebyggelse (2003).

Støtte til nationalt seminar om undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelser (Center for Selvmordsforskning, 2004).

National konference om selvmordsforebyggelse (2004).

Støtte til konferencen Verdensdag for selvmordsforebyggelse (PsykiatriFonden/Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsadfærd, 2004).

Netværkssamarbejde

Forslaget til handlingsplanen peger blandt andet på, at der skal udvikles netværksarbejde, der kan sikre erfarings-og vidensudveksling, yde faglig støtte og give mulighed for fælles initiativer. Nogle netværk kan fungere som tværfaglige netværk for forskere og praktikere.

Der er etableret følgende aktiviteter på området:

 • Nationalt netværk om selvmordsforebyggelse
 • Netværk for modelprojekter
 • Netværk for undervisere
 • Netværk for tværfagligt og tværsektorielt forskningssamarbejde
 • Tværfaglige forskningsgrupper inden for otte temaer. Forskningsgruppen “Ældre og selvmord” fortsætter

Der er planer om at afholde årlige nationale konferencer om selvmordsforebyggelse for nye aktører og de fagpersoner, der har deltaget i referencegruppens forskellige netværk for forskere, undervisere, administratorer, praktikere og frivillige.

Kortlægninger

Der er foretaget en kortlægning af den amtslige indsats for selvmordsforebyggelse (Hovedstadens Sygehusfællesskab er medtaget særskilt). Under nogle af amterne findes desuden enkelte kommuner, som har iværksat konkrete initiativer.

Modelprojekter

Der har været igangsat en række modelprojekter, der skal bidrage til at udvikle metoder til at forebygge selvmord. En oversigt over modelprojekterne findes i evalueringsrapporten, som kan downloades på www.sst.dk.

De 29 modelprojekter bevæger sig inden for følgende temaer:

 • Opfølgning efter behandling på skadestue eller somatisk afdeling, hvor der ikke er behov for psykiatrisk indlæggelse
 • Udsatte grupper
 • Unge kvinder
 • Ældre
 • Kvalitetsudvikling af og beskrivelse af eksisterende tiltag

Tværgående evaluering af modelprojekter

Evalueringen omfatter også et idékatalog med anbefalinger vedrørende fokusfelter og prioriteringer for de kommende års arbejde med selvmordsforebyggelse.

Desuden opsamler publikationen “Lad det gro” de fremadrettede perspektiver af evalueringen (se www.sst.dk). Ifølge evalueringen kommer 9 af de 29 modelprojekter med stor grad af sikkerhed i drift eller integreres i drift, 7 projekter kommer muligvis i drift, mens 11 ikke kommer i drift. To modelprojekter afsluttes først i 2005. Der er flere informationer i evalueringsrapporten.

Andre projekter

Ud over modelprojekterne er der givet støtte til SR-Bistand til etablering af sorg- og selvhjælpsgrupper for efterladte. Projektet afsluttes i 2005.

Uddannelse og undervisningsmateriale

En effektiv forebyggelse og behandling af selvmordsadfærd forudsætter en kvalificeret indsats fra en række faggrupper. Derfor er der inden for uddannelsesområdet arbejdet på at etablere grund-, videre- og efteruddannelsestilbud til alle faggrupper, der i forbindelse med deres arbejde kan komme i kontakt med selvmordstruede. Der har været følgende aktiviteter:

 • Undervisningsministeriet og Center for Selvmordsforskning har i 1999-2000 udviklet og afprøvet pilotprojekter på uddannelsesområdet.
 • Støtte til uddannelsesplan om undervisning i selvmordsforebyggelse, herunder uddannelses- og udviklingskonsulent i Center for Selvmordsforskning for tre år (2001-2004).
 • Grunduddannelser: Inspirationsseminarer i 2002 og 2003 om undervisning i selvmordsforebyggelse for uddannelsesansvarlige og undervisere fra en række grunduddannelser.
 • Grunduddannelser: Afvikling af 15 forsøgs- og udviklingsprojekter. Erfaringerne er beskrevet i et idékatalog, der skal give inspiration til undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne.
 • Grunduddannelser: Afholdelse af seminar for undervisere, hvor erfaringerne fra forsøgsprojekterne blev formidlet.
 • Efteruddannelser/kursusvirksomhed: Udvikling af kurser for folkeskolelærere og privatpraktiserende psykologer.
 • Efteruddannelser/kursusvirksomhed: Afprøvning af intensivt, tværfagligt 14-timers kursus (inspireret af det norske projekt Vivat).
 • Database over undervisere i selvmordsproblematikken.
 • Hjemmeside for undervisere www.underviserdatabase.dk.
 • Netværk for undervisere.
 • Årlig temadag (fortsætter).
 • Projekt om implementering af handleplaner i sorg/krise til gymnasier.

Uddannelsesplanen ved Center for Selvmordsforskning er forlænget til udgangen af 2005. De aktiviteter, der er implementeret, fremgår af konferencerapporten fra National konference om selvmordsforebyggelse 2004. De planlagte aktiviteter for 2004-2005 fremgår af Status 2004.

Alle aktiviteter i relation til uddannelsesplanen forsøges udviklet, så de kan overgå til drift.

Støtte til evaluering af efteruddannelse i forebyggelse af selvmord i H:S.

Forskning

En effektiv forebyggelsesindsats mod selvmord og selvmordsforsøg må på vigtige områder basere sig på resultater opnået i danske forskermiljøer, der deltager aktivt i internationalt forskningssamarbejde. Derfor har dansk forskning i selvmordsadfærd i indsatsperioden fået øgede bevillinger. Der er igangsat en bred forskningsindsats inden for flere fagområder. Der har været følgende aktiviteter:

 • Afholdelse af fire årsmøder for dansk selvmordsforskning (for forskere og praktikere)
 • Udarbejdelse af oversigt over igangværende forskning – Støtte til “Selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker i Danmark. Et tværinstitutionelt og tværfagligt forskningsarbejde”. Forskningsarbejdet består af tre delprojekter og løber til udgangen af 2004.

Støtte til projekterne:

 • “Selvmord og selvmordsforsøg blandt indvandrere og deres efterkommere”
 • “Forebyggelse af suicidaladfærd blandt unge 15-19-årige piger. Bidrag til belysning af værdien af metoderestriktioner”
 • “Forskelle mellem selvmord hos yngre og ældste ældre i Danmark: Indflydelse af sociodemografiske faktorer”.
 • “Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd”, som løber til udgangen af 2005.

Forslaget til handlingsplan peger på, at der bør udarbejdes specifikke, prioriterede forslag vedrørende særlige risikogrupper og andre grupper, herunder unge.

Vejledning til sundhedspersonale

Sundhedsstyrelsen har i juni 2004 udsendt “Vurdering og visitation af selvmordstruede. Vejledning til sundhedspersonale”. Vejledningen henvender sig til personalet i de somatiske skadestuer og modtageafdelinger samt personalet i de psykiatriske modtagelser. Det forventes, at der i forlængelse af vejledningen vil blive udarbejdet lokale instrukser på sygehusene om håndtering af selvmordstruede og samarbejdsaftaler mellem sygehuse og kommuner om opfølgende behandling. Læs vejledningen

Internationalt samarbejde

Det internationale samarbejde er væsentligt for forskningsindsatsen, og udvekslingen af erfaringer medvirker til at udvikle den nationale og lokale indsats. Der har været følgende aktiviteter på området:

Deltagelse i en række internationale konferencer, hvor handlingsplanen er blevet præsenteret, og hvor inspiration til det danske arbejde er hentet.

Deltagelse i planlægningen af en temagruppe om selvmordsadfærd ved 4. Nordic Safe Community Conference, tilknyttet WHO-netværket Safe Community (2001 i Vejle).Støtte til 10th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, der afholdes i august 2004 i Danmark.

Andet samspil med det selvmordsforebyggende arbejde

Forslaget til handlingsplan lægger op til, at der regionalt og lokalt iværksættes selvmordsforebyggende initiativer. Ud over de forskningsindsatser, modelprojekter, udgivelser og andre tiltag, som direkte er blevet støttet, har forslaget til handlingsplan i øvrigt styrket en række selvstændige indsatser på området, fx:

Særlig indsats i Vejle Amt 1998-2001: “Strategiplan til forebyggelse af selvmordsadfærd i Vejle Amt” (Vejle Amt, 1998). Afrapporteret i “Afsluttende rapport. Projekt forebyggelse af selvmordsadfærd i Vejle Amt 1998-2001” (Vejle Amt, 2002).

Projekt i Kriminalforsorgen: “Indstilling om forebyggelse af selvmordsadfærd blandt indsatte i Kriminalforsorgens institutioner” (Kriminalforsorgen, 1999).”Når selvmordet truer – livet til debat”. Bente Hjorth Madsen, Merete Nordentoft, Lilian Zøllner. Redigeret af Povl Munk-Jørgensen og Tom G. Bolwig. Munksgaard 2003.

Arbejdet i amter og kommuner og H:S. Der har dels været relationer til disse myndigheder gennem det nationale netværk, dels gennem de modelprojekter, hvortil der er ydet støtte.Arbejdet i frivillige organisationer.

Samarbejde med Center for Selvmordsforskning om formidling af forskningsresultater, udvikling af uddannelse og netværksdannelse.

Handlingsplan og anbefalinger

Liste over referencegruppens medlemmer

Repræsentanter fra offentlige myndigheder og institutioner:

 • Repræsentant fra Socialministeriet (del af formandskab): Souschef Frode Svendsen.
 • Repræsentant fra Sundhedsministeriet (del af formandskab): Kontorchef Bjarke Thorsteinsson.
 • Repræsentant fra Undervisningsministeriet.
 • Repræsentant fra Amtrådsforeningen: Fuldmægtig Christina Carlsen.
 • Repræsentant fra Kommunernes Landsforening: Konsulent Rafai Atia.
 • Repræsentant fra Københavns Kommune: Pædagogisk konsulent Elsebeth Hytten.
 • Repræsentant fra Frederiksberg Kommune: Forebyggelseskonsulent Tine Thorsboe.
 • Repræsentant fra H:S: Hospitalsdirektør Søren Rohde, Bispebjerg Hospital.

Repræsentanter fra frivillige organisationer:

 • Udpeget af kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde: Korshærschef Bjarne Lenau Henriksen, Kirkens Korshær.
 • Udpeget af kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde: Konsulent Birgitte Holst.
 • Udpeget af Livslinien: Morten Thomsen.

Sagkyndige medlemmer:

 • Unni Bille-Brahe
 • Cand.psych. Ida Koch
 • Professor Elsebeth Lynge,Københavns Universitet, Institut for Folkesundhed
 • Overlæge Merete Nordentoft,Bispebjerg Hospital
 • Centerleder, Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning
Brochurer til efterladte og mennesker med selvmordstanker

Kontaktperson: Sundhedsforvaltningen, Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf. 75 83 53 33 og Kirsten Nielsen, referencegruppens sekretariat, tlf. 72 22 75 09.

Resume: Vejle Amt og Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord har i samarbejde udgivet to brochurer, der henvender sig til henholdsvis efterladte og til mennesker med selvmordstanker. Formålet med udgivelserne er at give en enkel, kortfattet og relevant information til mennesker, som er berørt af selvmordsproblemet. Brochurerne skal derudover pege på konkrete muligheder til at få hjælp samt motivere den enkelte til at søge hjælp. Materialet vil blive tilbudt alle amter.

Denne tekst blev senest opdateret den 08/01/2020