Effekt af intervention efter selvmordsforsøg / selvskadende handling. En randomiseret undersøgelse 2

Bispebjerg Hospital igangsatte i 2007 projektet Effekt af intervention efter selvmordsforsøg/ selvskadende handling. En randomiseret undersøgelse for midler bevilget af Socialministeriet.

Se projektbeskrivelse

Projektets formål

Formålet med studiet er at undersøge om en opsøgende indsats i form af hjemmebesøg med motivation og tilbud om støtte/ledsagelse til opfølgende behandlingstilbud, kan reducere recidiv første år efter selvmordsforsøg/selvskadende handling.

Metode

De inkluderede patienter randomiseres til enten standard- (n = 120) eller interventionsbehandling (N = 120), som består af 6-8 kontakter med projektsygeplejersken i en aktiv fase på et halvt år samt en passiv fase på et halvt år, som afsluttes med en telefonopringning. De intervenerende kontakter er tænkt som hjemmebesøg med støttende samtaler, men kan udgøre ledsagelse til alkoholenheden eller somatisk/onkologisk behandling/udredning, egen læge, familiesamtaler o.l. alt efter det individuelle behov. Ved baseline indhentes sociodemografiske data samt oplysninger om medicinstatus, misbrug, tidligere psykiatrisk kontakt samt evt. tidligere selvmordsforsøg.

Målgruppen

Patienterne rekrutteres fra somatisk skadestue, under indlæggelse på AMA, psykiatrisk afd., i psykiatrisk skadestue eller efter udskrivelse telefonisk eller pr. brev i eget hjem. Patienterne omfatter personer fra 12 år < med selvmordsforsøg/selvskadende handling i selvstændig boform (børn: hjemmeboende) med: let til moderat depression, angsttilstand, personligheds- og spiseforstyrrelse, belastnings- og tilpasningsreaktion, alkohol- og stofmisbrug eller lettere demens.

Effektmål

Antal registrerede selvmord samt antal registrerede hospitalshenvendelser med behandling for selvmordsforsøg eller selvskadende handling opgøres et år efter inklusion.

Formidling og publikation

Resultaterne vil blive søgt publiceret i internationale, videnskabelige tidsskrifter af relevant karakter. Resultaterne vil tillige kunne præsenteres på konferencer i ind- og udland. Resultaterne vil kunne danne grundlag for undervisning af sundhedspersonale og formidling i netværksgrupper under Referenceprogrammet for selvmordsforebyggelse. I et overordnet perspektiv er ønsket, at forskning i selvmordsforebyggende interventioner, vil kunne skabe evidens for anbefalinger og retningsgivende behandlingstilbud.

Status

Projektet er afsluttet. Resultaterne er præsenteret ved forskellige konferencer og temadage, herunder på Verdensdag for Selvmordsforebyggelse 2009.

Kontaktperson

Forskningssygeplejerske Britt Morthorst, Psykiatrisk Center Bispebjerg. Tlf. 35 31 65 74 eller E-mail: bmor0004@bbh.regionh.dk

Denne tekst blev senest opdateret den 02/05/2016