Effekt af intervention efter selvmordsforsøg/selvskadende handling. En randomiseret undersøgelse

Psykiatrisk afdeling på H:S Amager Hospital igangsatte i 2005 projektet Effekt af intervention after selvmordsforsøg / selvskadende handling. En randomiseret undersøgelse for midler bevilget af bl.a. Socialministeriet.

Se projektbeskrivelse

Projektets formål

Projektets formål har i lighed med 2005-undersøgelsen været, om man med aktiv opfølgning og støtte til selvmordstruede personer, kan halvere antallet af gentagne selvmordsforsøg og samtidig øge compliance til efterbehandling.

Målgruppen

Alle deltager fra 12+ år, der hører til H:S Amager Hospitals optagerområde, som var Christianshavn og øen Amager, med et befolkningsgrundlag på ca. 162.500 i 2007. Deltagerne havde været i kontakt med somatisk og psykiatrisk skadestue, akut medicinsk modtageafdeling, intensiv-, medicinske -, og kirurgiske -, børne- eller psykiatrisk afdeling efter et selvmordsforsøg/selvskadende handling, og opfyldte inklusionskriterierne.

Resultater

Der er 14 (21,9 %) i kontrolgruppen der gentog selvmordsforsøget/selvskadende handling i det første år efter indexdatoen. Interventionsgruppen tegner sig for 6 (8,7 %).

Der er ikke fundet statistiske forskelle på køn, alder og risikofaktorer på de tre grupper. Der er ved Log rank test fundet signifikante forskelle på risikofaktorerne intervention og tidligere selvmordsforsøg. Analyse ved Cox regression beholder interventionen sin beskyttende effekt med en odds ratio på 0,38 og p= 0,045. Derimod er der ingen signifikant effekt på compliance til andre terapiforløb, hverken på 5 % eller 10 % niveau. En forklaring kan være, at projektets intervention har sin egen effekt.

Formidling

Tre rapporter er tilgængelige her.

Derudover er artiklen “Selvmordsforsøg/selvskadende handling: Registrering, vurdering og behandlingstilbud”, af projektsygeplejerske Marianne Hvid & overlæge August G. Wang publiceret i Ugeskrift for Læger, januar 2005.

Endelig er artikelen, “Preventing repetition of attempted suicide I Feasibility (acceptability, adherence and effectiveness) of a Baerum-model like aftercare” af projektsygeplejerske Marianne Hvid & overlæge August G. Wang publiceret i Nordic Journal of Psychiatry, november 2009.

 

Denne tekst blev senest opdateret den 02/05/2016