Spiseforstyrrelser og Selvmordsrisiko

Baggrund

Spiseforstyrrelser er blevet en påtrængende samfundsmæssig problemstilling gennem de seneste ca. 10 år. Der er kommet meget mere fokus på problemerne, og på de personer, der har en alvorlig spiseforstyrrelse. Men der mangler fortsat eksakt viden og dokumentation på området.

Hypotesen er, at selvmordsrisikoen for mennesker med spiseforstyrrelser er markant højere end for andre mennesker.

Formål

Undersøgelse af årsager til selvmordsrisiko over for unge med alvorlige spiseforstyrrelser. Herunder at indkredse mulige forebyggende initiativer.

Metode

Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse.

På baggrund af data fra den demografiske database og fra forebyggelsesregistret samt for allerede indsamlede data kortlægges en karakteristik af unge med en spiseforstyrrelse. Risikofaktorer belyses og tids- og årsagssammenhænge undersøges. Selvmordsadfærden blandt børn og unge med spiseforstyrrelser belyses ud fra databasen RISC og andre tilgængelige registre/databaser. Det undersøges, om spiseforstyrrelsen øger sandsynligheden for selvmordsforsøg/selvmord, herunder om der er en øget sandsynlighed for gentagne selvmordsforsøg.

Ligeledes foretages en analyse af tidsintervallet mellem udskrivning fra psykiatrisk afdeling, til selvmordsforsøget indtræffer, bl.a. med henblik på at belyse, om der er tidspunkter, hvor der er særlig høj risiko for selvmordsforsøg. Endelig skal der udarbejdes en alders- og kønsopdeling for at se, om spiseforstyrrelser påvirker drenges/unge mænds selvmordsadfærd mere end pigers/unge kvinders.

Resultat

Projektet er afsluttet juli 2006 med en rapport “Spiseforstyrrelser & selvmordsrisiko” af Ph.d. Lilian Zøllner og statistiker Erik Christiansen. Rapporten kan bestilles eller downloades her.

Støttet af

Social- og indenrigsministeriet

For yderligere information kontakt Centret på info@cfsmail.dk.

Denne tekst blev senest opdateret den 02/01/2019