Selvmordsadfærd blandt børn/unge under 15 år

Med en bevilling fra Socialministeriet, nu Social- og indenrigsministeriet iværksatte Klinik for Selvmordstruede Børn og Unge/Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus, Odense forskningsprojektet om Selvmordsadfærd blandt børn og unge under 15 år, en analyse af opfølgningsrutiner, gruppens karakteristika og faktorer som beskytter mod recidiv.

Se projektbeskrivelse

Formål

Formålet med studiet er at få et større indblik i forekomst og risiko for selvmordsforsøg blandt børn og unge. Det skal ske ved at belyse følgende områder

  • Forekomst af selvmordsforsøg blandt børn og unge
  • Karakteristik af børn og unge med selvmordsforsøg
  • Faktorer som beskytter mod selvmordsforsøg på trods af risiko
  • Sygehusenes behandlingsrutiner og forløb i forbindelse med behandling af børn og unge med selvmordsforsøg

Projektets metode

Klinikken har stor klinisk erfaring inden for området, men området mangler viden, som er baseret på en mere systematiseret tilgang. Studiet er designet som et registerstudie, hvor årgangene 1983 til 1989 analyseres. Populationen udgør individer født i Danmark samt immigranter. Der indsamles registeroplysninger for populationen, som udgør ca. 450.000 individer. Endvidere indsamles registeroplysninger på deres forældre og søskende. Oplysningerne sammenkøres for perioden 1980 til 2007, hvorved det er muligt at analysere data longitudinelt. Demografiske, sundhedsmæssige og sociale faktorer, som menes at være korrelerede med selvmordsforsøg, analyseres ved brug af statistiske regressionsmodeller.

Risikofaktorer

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i teorien om, at risikoen for selvmordsforsøg kan reduceres betydeligt eller helt fjernes, hvis de rigtige faktorer (resiliensfaktorer) er til stede på det rigtige tidspunkt. Forskningsprojektet fokuserer derved på de faktorer, som gør, at et individ ikke har et selvmordsforsøg på trods af, at individet er i høj statistisk risiko for selvmordsforsøg. Foreløbige resultater viser, at der er en sammenhæng mellem forældrenes dødsfald og barnets risiko for selvmordsforsøg – men det viser også, at ikke alle børn, som har oplevet at miste en forælder, har selvmordsforsøg. Forskningsprojektet ønsker at bestemme de karakteristika, som gør, at barnet ikke har et selvmordsforsøg. Denne viden er vigtig og kan være meget relevant for klinikker.

‘Shared Care’ princippet

Klinikken arbejder ud fra et ‘Shared Care’ princip, hvor der er særligt fokus på den sammenhængende indsats. Klinikken tilbyder samtaler til den selvmordstruede samt dennes forældre, og står samtidig som bindeled mellem sundhedsområdet og socialsektoren. Denne konstitution skal sikre hurtigere og bedre restitution for den unge. Klinikken ønsker at sætte fokus på dette princip, og forskningsprojektet har derfor også til formål at belyse behandlings- og opfølgningsrutiner på landets 22 børneafdelinger. Studiet skal resultere i en deskriptiv analyse af afdelingernes rutiner samt anbefalinger til, hvorledes det tværsektorielle samarbejde kan udformes. Data indsamles fra afdelingerne ved brug af kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Studiet har ikke til formål at evaluere ‘Shared Care’ princippet.

Studiets resultater præsenteres på en international konference i Skotland, august 2008. Resultaterne vil løbende blive offentliggjort i artikler, nyhedsbreve og på Klinikkens hjemmeside. Informationsmateriale kan findes under punktet “For fagfolk”.

Resultater

Projektet har udviklet ny viden om risiko og beskyttelse faktorer for børns for unges selvmordsadfærd. Denne viden er formidlet i en Vejledning om selvmordsforebyggelse til sundhedspersonale på landets børneafdelinger samt i 6 videnskabelig artikler med hver deres særlige forkus. For yderlig information se den afsluttende rapport.

Status

Projektet er afsluttet. Afsluttende rapport kan hentes her

Kontaktperson

Klinikleder, psykolog Kim Juul Larsen.

Denne tekst blev senest opdateret den 09/10/2019