Præsters forebyggelse af selvmordsadfærd blandt sårbare og udsatte grupper

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

Denne rapport er et resultat af et forskningsprojekt, udarbejdet på Center for Selvmordsforskning i Odense. Rapporten præsenterer og beskriver resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse samt en interviewundersøgelse med sognepræster, kommende præster og præster med særlige funktioner. Den danner grundlag for et undervisningsmateriale rettet mod præster og kommende præster men kan også i sig selv anvendes i undervisning.

Vi har sat fokus på præsternes rolle i forebyggelsen af selvmordsadfærd blandt sårbare og udsatte grupper. Hvad ved præster om selvmordsadfærd? Hvilke erfaringer har de med selvmordstruede mennesker? Og hvilke holdninger har præster til selvmordstanker og selvmordsadfærd? Hvilke problemer opstår, hvis et menneske har selvmordstanker eller selvmordsplaner, og hvilke problemer er der med præsters tavshedspligt? Hvilke holdninger har præster til livet og til døden, og hvordan kan præster bidrage til at forebygge selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt de selvmordstruede eller de efterladte?

Præster kan med en aktiv indsats være med til at forebygge selvmord. De kan uddannes og dermed øge deres viden om selvmordsadfærd og hjælpe mennesker, der udviser eller har risiko for selvmordsadfærd og selvmordstanker.

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten og undervisningsmaterialet takkes tidl. Rektor Mogens Lindhardt og biskop Kjeld Holm for medvirken ved projektets opstart. Efterfølgende blev der nedsat en følgegruppe, hvis indsigtsfulde medlemmer har bestået af sygehuspræst Steen Bonde Christensen, lektor Elmo Due, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, pastor emeritus Palle Gerlach, sognepræst Sophie Nordentoft, biskop Steen Skovsgaard og sidst men ikke mindst – pastor emeritus Karin Wellejus.

Denne følgegruppe takkes for rådgivning og inspiration og for de mange overvejelser, tanker, spørgsmål og kommentarer, som gennem hhv. møder og korrespondence er tilflydt projektet undervejs.

Cand.mag. Lasse Mortensen har gennemført de kvalitative interviews, og der skal derfor
rettes en meget stor tak til ham for et ihærdigt og grundigt arbejde. Tak til de præster, som har deltaget i interviewene og stillet sig til rådighed med både tid og sted. Cand. theol. Anne Bundgaard Hansen har læst korrektur på dele af rapporten og takkes herfor. En varm tak til cand. theol. Lisbet Rønnow Torp, som har bidraget med korrekturlæsning og gode overvejelser.

Uden økonomisk støtte ville det ikke have været muligt at gennemføre dette projekt, som er usædvanligt af sin art. Der er ikke tidligere gennemført et lignende projekt, som danner grundlag for et undervisningsmateriale rettet mod præster. Der skal derfor rettes en stor tak til VELUX FONDEN for økonomisk støtte.

Centerleder Ph.D. Lilian Zøllner er ansvarlig for projektets gennemførelse samt for rapportens endelige udfærdigelse, som den foreligger.

Dato den 6. februar 2017
Lilian Zøllner.