Selvmordsadfærd blandt danske veteraner 1992-2013 Beskyttende og belastende forhold

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

Denne rapport skal ses som et resultat af og en opfølgning på et længerevarende forsknings- samarbejde mellem Center for Selvmordsforskning og Forsvarets Sundhedstjeneste. De resultater, som præsenteres her bygger på data fra udsendte danske soldater i perioden 1992- 2013.

Den tidligere rapport Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmords adfærd blandt tidligere udsendte danske soldater (Zøllner et. al, 2012) indeholder en registerundersøgelse, en spørgeskemaundersøgelse og to interviewundersøgelser. Resultaterne bygger på data om soldater, der har været udsendt i perioden 1990-2009, og disse resultater indgår i NATO´s samarbejde om selvmordsforebyggelse blandt veteraner. Ved præsentationen af resultaterne i juni 2012 blev det aftalt af forskningssamarbejdet skulle fortsætte.

Fra 2009 og frem har danske soldater fortsat været udsendt på missioner i udlandet. Derfor er det vigtigt at fortsætte forskningssamarbejdet med Forsvarets Sundhedstjeneste og derved bidrage til at få forskningsbaseret viden om såvel beskyttende som belastende forhold for selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord blandt veteraner. Formålet med undersøgelserne har været og er at hjælpe tidligere udsendte soldater.

Der er grund til at takke de mange soldater, som ved besvarelsen af interview har bidraget til at få belyst problemer ud fra vidt forskellige synsvinkler på tværs af køn, rang, alder og udsendelser. I har ud fra jeres oplevelser og erfaringer bidraget med viden, som ikke er mulig at få på anden måde. Alle medarbejdere ved Center for Selvmordsforskning takkes for forslag til rettelser og etiske overvejelser.

FSU takkes for et forbilledligt samarbejde. Uden økonomisk støtte havde forskningsprojektet ikke kunne gennemføres. Der er derfor grund til at takke Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Lilian Zøllner
December 2014