Selvskadende adfærd blandt unge i de gymnasiale uddannelser

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

Inden for de seneste år har fokus været rettet mod selvskadende adfærd blandt børn og unge. Center for Selvmordsforskning offentliggjorde i begyndelsen af 2009 resultaterne af en undersøgelse om sårbarhed og mistrivsel blandt unge i folkeskolens ældste klasser (Zøllner, L. og Jensen, B., 2009).

Med denne rapport foreligger resultaterne af en undersøgelse af sårbarhed, selvskade og selvmordsforsøg blandt unge i de gymnasiale uddannelser. Dermed har vi en opdateret viden om selvskadende adfærd blandt de unge i aldersgruppen 14 – 20 år.

En lang række personer har direkte og indirekte været involveret i de foreliggende undersøgelser, og uden dem ville arbejdet have været særdeles vanskeligt. Der er især grund til at takke samtlige kolleger på Center for Selvmordsforskning, som har bidraget med mange vigtige synspunkter, forslag til rettelser og ændringer.

Jeg skylder de unge en varm tak for den interesse og åbenhed, de har vist i forbindelse med spørgeskemaundersøgelserne. Besvarelser og skriftlige begrundelser har bidraget til at få spørgsmål og problemer belyst ud fra vidt forskellige synsvinkler. Endvidere rettes en varm tak til rektorerne fra de deltagende uddannelsesinstitutioner for velvillig behandling og imødekommenhed i forbindelse med projektets gennemførelse.

Uden økonomisk støtte ville det ikke have været muligt at indsamle data. Der skal derfor rettes en varm og stor tak til Indenrigs- og Socialministeriet for økonomisk støtte til at gennemføre dataindsamlingen. Dataindsamlingen er omfattende og giver meget vigtig indsigt i de problemer og livsomstændigheder, der kan føre til selvskade.Susanne Mouazzene, Michael Olesen Bjergsø, Aase Andresen og Else Dam takkes for arbejdet med indsamlingen af data. Medarbejdere på CFS takkes for omhyggelig korrekturlæsning, layout og opsætning og Trine Banke Kristensen for oversættelse af sammenfatning.

Statistiker Børge Jensen har fra først til sidst været hovedansvarlig for det statistiske arbejde og har med faglig ekspertise bidraget med særdeles væsentlige synspunkter og argumenter angående hypoteser, beregninger og de statistiske resultater.

Lilian Zøllner
Maj 2010