Unges sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

Siden 1989 har Center for Selvmordsforskning indsamlet data til Register for Selvmordsforsøg. Registeret viser en udvikling i alder og køn blandt de personer, som kommer i kontakt med et hospital som følge af deres selvmordsforsøg. Men det er de færreste, som kommer til lægen, når de bevidst skader sig selv. Derfor viser registerets data kun toppen af isbjerget, men vi kan bl.a. se, at selvmordsforsøg især begås af unge piger.

For at få en større viden har Center for Selvmordsforskning siden 2001 forsket i unges sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd. I skrivende stund har 14.307 unge i alderen 13-19 år fra folkeskolens ældste klasser og fra de gymnasiale uddannelser bidraget til den viden, vi har i dag. Vi har derved fået en enestående mulighed for at følge udviklingen og pege på tendenser og problemer som grundlag for forebyggelse. Den foreliggende rapport rummer tal for 2011.

Vi skylder de unge en varm tak for den interesse og åbenhed, de har vist i forbindelse med spørgeskemaundersøgelserne. Deres besvarelser og skriftlige begrundelser har bidraget til at få spørgsmål og problemer belyst ud fra vidt forskellige synsvinkler. Endvidere rettes en varm tak til skoleledere fra de deltagende skoler for velvillig behandling og imødekommenhed i forbindelse med projektets gennemførelse.

Uden økonomisk støtte ville det ikke have været muligt at indsamle data. Der skal derfor rettes en varm og stor tak til Social-og Integrationsministeriet for økonomisk støtte til at gennemføre dataindsamlingen om unges selvskade. Dataindsamlingen er omfattende og giver meget vigtig indsigt i de problemer og livsomstændigheder, der kan føre til selvskade. En indsigt og viden, som kan danne grundlag for forskningsbaseret forebyggelse rundt om i skolerne, i kommunerne og i regionerne.

Lilian Zøllner
Februar 2012.