Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

I foråret 2008 blev samarbejdet mellem Center for Selvmordsforskning og Forsvarets Sundhedstjeneste etableret, og arbejdet med forskningsprojektet “Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater” blev indledt. Begrundelsen var, at der kun var yderst sparsom forskning på området, hvilket vanskeliggjorde forskningsbaseret forebyggelse af selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord blandt veteraner. Formålet med undersøgelsen er at hjælpe tidligere udsendte soldater.

Resultaterne af forskningsprojektet fremgår af denne rapport. Resultaterne bygger på en registerundersøgelse, en spørgeskemaundersøgelse og to interviewundersøgelser. Forskningsprojektet er unikt såvel nationalt og internationalt. Der er ikke tidligere gennemført et forskningsprojekt om såvel beskyttende som belastende forhold for selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord blandt veteraner.

Der er grund til at takke de mange soldater, som ved besvarelsen af spørgeskemaer har bidraget til at få belyst problemer ud fra vidt forskellige synsvinkler på tværs af køn, rang, alder og udsendelser. Tak for de mange overvejelser, som I har tilføjet i spørgeskemaet. Der skal endvidere rettes en meget varm tak til de soldater, som har deltaget i interview. I har ud fra jeres oplevelser og erfaringer bidraget med viden, som ikke er mulig at få på anden måde. Alle medarbejdere ved Center for Selvmordsforskning takkes for forslag til rettelser og etiske overvejelser. En særlig varm tak skal rettes til Paul og Grethe Dyekjær for arbejdet med indtastning, interviews og korrekturlæsning.

Uden økonomisk støtte havde forskningsprojektet ikke kunne gennemføres. Der er derfor grund til at takke Forsvarets Sundhedstjeneste og Social- og Integrationsministeriet for støtte. Der er indgået aftale med forsvarets sundhedstjeneste om, at forskningsprojektet fortsætter med henblik på at følge veteraner fra 1990 og videre frem.

Lilian Zøllner
Juni 2012.

Da rapporten er meget stor, kan det tage lidt tid at downloade den -afhængig af forbindelsen.