Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

En lang række personer har direkte og indirekte været involveret i de foreliggende undersøgelser, og uden dem ville arbejdet have været særdeles vanskeligt. Der er især grund til at takke samtlige kolleger på Center for Selvmordsforskning, som har bidraget med mange vigtige synspunkter, forslag til rettelser og ændringer.

I særdeleshed takkes konsulenterne Paul og Grethe Dyekjær for deres store indsats i forbindelse med at motivere mændene til at indgå i projektet, interviewe dem og gennemskrive interviewene. Konsulent Vibe Maegaard takkes for hjælp i forbindelse med projektets start og spørgeskemaindsamling. Konsulenterne har gennem mange møder bidraget med hypoteser og ideer og været deltagere i weekend mødet med de ældre mænd. Agnieszka Konieczna takkes for sin indsats i forbindelse med det statistiske arbejde samt for formuleringerne om de anvendte statistiske metoder.

Jeg skylder mændene en varm tak for den interesse og åbenhed, de har vist i forbindelse med hele forskningsprojektet. Deres besvarelser og mundtlige og skriftlige begrundelser har bidraget til at få spørgsmål og problemer belyst ud fra vidt forskellige synsvinkler.

Uden økonomisk støtte ville det ikke have været muligt at indsamle data. Der skal derfor rettes en stor tak til Socialministeriet for økonomisk støtte til at gennemføre projektet.

Til Paul og Grethe Dyekjær rettes en varm tak for omhyggelig korrekturlæsning. Agnieszka Konieczna takkes for layout og opsætning, Lone Rask for litteratursøgning.

Lilian Zøllner
September 2011