Holdninger til selvmordsadfærd samt viden og værdier blandt udvalgte faggrupper

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

I forbindelse med selvmordsadfærd stilles to etiske teser over for hinanden: “Selvmord er en menneskeret” eller “Man skal så vidt muligt hindre folk i at forsøge selvmord”. I vor tid stilles der ofte spørgsmål ved disse påstande. Nogle fordømmer selvmordet på et principielt grundlag som en handling, der bryder med det kollektive ansvar, mens andre betragter handlingen modsat – som et udtryk for individets frihed og autonomi. Debatten omkring et menneskes ret til at begå selvmord rejser en mængde spørgsmål om liv, død og menneskeværd. Der findes ikke entydige og enkle svar på etiske spørgsmål, men det er vigtigt på arbejdspladsen at diskutere etikken i forbindelse med selvmordsadfærd og være bevidst om egen holdning til denne.

Blandt faggrupper, der qua deres beskæftigelse kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker, er der ofte stor usikkerhed om, hvorledes selvmordsadfærd bedst håndteres og forhindres. Aktiv selvmordsforebyggelse kræver en række kompetente, engagerede og forpligtede faggrupper. Forebyggelse af selvmordsadfærd handler ikke kun om, hvilke kvalifikationer personalet har inden for deres fag, men også om deres faktuelle viden om selvmord og holdninger til selvmord. Viden og holdninger har stor betydning for måden, mennesker med selvmordsadfærd eller selvmordstanker behandles på, og dermed indirekte betydning for de selvmordstruedes adfærd. Det er uvist hvilke holdninger, de forskellige faggrupper har til selvmordsadfærd, og hvad deres holdninger er præget af. Foreliggende rapport vil blandt andet belyse, hvor stor viden faggrupperne har til selvmordsadfærd, hvad deres holdninger er, og hvilke etiske principper og erfaringer, der har indflydelse herpå.

Denne rapport er et resultat af et forskningsprojekt SAVE (Suicide, Attitudes, Values, Ethic), udarbejdet på Center for Selvmordsforskning i Odense. Rapporten præsenterer og beskriver resultaterne af en række interviews med forskellige fagpersoner samt spørgeskemaundersøgelser, hvor udvalgte faggrupper i Danmark har deltaget.

Der skal rettes en varm tak til alle fagpersoner, som har bidraget til, at projektet kunne gennemføres. Samtidig rettes en særlig tak til de fagpersoner, som har deltaget i interviewene. En stor tak til oversygeplejersker, afdelingssygeplejersker, præstenetværk, biskopper, Rigspolitiet, Kriminalforsorgen, Falck Danmark A/S Region Midt og Københavns Brandvæsen – Ambulanceafdelingen, for deres imødekommenhed i forbindelse med projektets gennemførelse.

Medarbejderne ved Center for Selvmordsforskning takkes for et inspirerende og spændende samarbejde igennem rapportens forskellige faser. Tak til cand.mag. Bo Andersen Ejdesgaard for hans hjælp med SAS analyse og til cand.scient. Børge Jensen for hans hjælp med den faglige diskussion af resultaterne. Konsulenterne Paul og Anne Margrethe Dyekjær takkes for korrekturlæsning. Centerleder ph.d. Lilian Zøllner er ansvarlig for projektets gennemførelse samt for rapportens udfærdigelse.

Agnieszka Konieczna, 2010