Sårbarhed, selvmordsadfærd og beskyttende faktorer.

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning har netop udgivet to nye rapporter.

  • Sårbare Livsfaser. Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser
  • Travellers i Folkeskolen – forebyggelsesprojekt for sårbare unge med dansk og anden etnisk baggrund. Afsluttende rapport.

De fleste mennesker bliver på et tidspunkt i deres liv berørt af en krise, og nogle kan have svært ved at takle modgang. For disse mennesker kan en sådan livskrise føre til alvorlige selvmordstanker – og i værste fald selvmordsforsøg eller selvmord. Center for Selvmordsforskning har netop afsluttet et projekt om sårbare livsfaser, selvmordsadfærd og beskyttende faktorer. Derudover er forebyggelsesprojektet Travellers for sårbare unge i folkeskolen afsluttet med en endelig rapport.

I forbindelse med selvmordsadfærd stilles spørgsmålet ofte hvorfor, men der er ingen enkle og entydige forklaringer på selvmordsadfærd, og det er ikke muligt at angive en enkelt faktor, som forklarer fænomenet, eller som kan forudsige hvert enkelt tilfælde. Der er snarere tale om, at selvmordsadfærd må anskues og forklares multifaktorielt og multidisciplinært.

Såvel inden for dansk som international selvmordsforskning har der været fokus på at afdække og analysere risikofaktorer for selvmordstruede. Derimod er der kun sparsom viden om faktorer, der beskytter mod selvmordsadfærd. Hvilke forhold afholder eksempelvis en ældre mand med alvorlige selvmordstanker fra selvmordet? Eller hvilke forhold beskytter en ung kvinde fra at forsøge selvmord igen? Nærværende forskningsrapport vil bl.a. fokusere på beskyttelsesfaktorer som mindsker selvmordsadfærdsrisikoen. Denne viden er vigtig og relevant set i et selvmordsforebyggende perspektiv.

For at opfange flest mulig beskyttende faktorer har projektet opereret med tre delstudier:

  • Registerbaseret undersøgelse
  • Spørgeskemaundersøgelse
  • Interviewundersøgelse

Hvert delstudie har identificeret forskellige individuelle samt miljø- og samfundsmæssige distale risikofaktorer samt beskyttende faktorer, der har været afgørende for selvmordsprocessens udfald, dvs. om respondenterne har reageret med selvmordsadfærd eller resilient adfærd.

For at sikre en målrettet forebyggelse af selvmordsadfærd er det vigtigt at have indsigt i distale risikofaktorer og beskyttende faktorer. Denne viden muliggør identifikation af højrisikogrupper, hvorefter en målrettet forebyggelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd kan finde sted. Sagt med andre ord handler forebyggelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd om at sætte ind på forskellige niveauer med det sigte at påvirke de faktorer og situationer, som er af betydning for, at mennesker forsøger eller begår selvmord. Forskellige aktører og instanser i samfundet kan således være med til at intervenere aktivt i forhold til selvmordsadfærd.

Travellers er et interventionsprogram til sårbare unge, som er udviklet af skylight, New Zealand, og udbydes af Center for Selvmordsforskning med støtte fra Socialministeriet, nu Social- og Integrationsministeriet.

Rapporterne kan bestilles eller downloades her.

Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Centret på info@cfsmail.dk.

Denne tekst blev senest opdateret den 02/01/2019