Nyere bøger

De senere år er der udgivet en del bøger, som omhandler selvmordsadfærd. Nedenfor præsenteres nogle af de mest centrale. De fleste af bøgerne vil være relevante for såvel professionelle som pårørende og efterladte.

Barberbladstræet

Forfatter: Marina Fauerholdt

Denne bog er en barsk og modig fortælling. Den er ikke fiktion. Den er den skinbarlige virkelighed. Præcis som bogens forfatter har oplevet den. Fra hun var 5 år og frem til for ikke så længe siden, har hendes liv været en rejse ind i, igennem og ud af et univers præget af svigt, incest, smerter, angst, selvdestruktion og afgrundsdyb psykose. På mirakuløs vis har hun kæmpet sig tilbage til livet. Vejen ud af helvedet har været mindst lige så pinefuld som vejen derind. For slet ikke at tale om vejen igennem.

Bogen kan købes på forlaget Mellemgaard.

I selvmordets kølvand. Hjælp til at bære det ubærlige

Forfattere: Elene Fleischer og Liselotte Horneman Kragh

Bogen er blevet til i erkendelse af, at der mangler støtte og hjælp til pårørende og efterladte. Der indledes med en generel indføring i, hvordan krop og psyke typisk reagerer. Derefter kan man læse om hvilken rolle, det spiller, om man er søskende, bedsteforældre, forældre eller partner til en, der har begået selvmord . Et kapitel handler om, hvad der sker, når ældre mennesker tager deres liv, et andet om psykiatriens rolle og et tredje om skyld og skam. En betydelig del af bogen omhandler selve sorgprocessen, og hvordan man kommer videre i små trin blandt andet ved at oprette “glædesdepoter”, indføre ritualer og bruge eksisterende – eller opdyrke nye – netværk. Praktiske råd samt henvisninger til yderligere hjælp og støtte findes i
bogens sidste del.

Bogen kan købes igennem NEFOS Netværket for selvmordsramte.

Englespor – en dagbog om selvskade og selvmord

Forfatter: Katrine Lund

Englespor bryder tavsheden og tabuet om selvmord. Gennem Katrine Lunds dagbog får vi et førstehåndsindblik i de følelser og tanker, som unge selvmordstruede kæmper med. Katrines fortælling gør os alle klogere – og kan hjælpe andre unge med at indse, at selvmord aldrig er løsningen. Bogen henvender sig til andre unge, der går med selvmordstanker – og som forhåbentlig gennem Katrines historie og udfordringer opdager, at selvmord aldrig er en del af løsningen.

Bogen kan købes på forlaget Frydenlund.

Livslinien – selvmordsforebyggelse i 20 år

Forfatter: Lisbeth Wissing

Dette er historien om Livslinien gennem 20 år. Om Livsliniens frivillige rådgivere i alle aldre, om akutopkald og fortrolige, livgivende samtaler mellem folk, der aldrig har mødt hinanden – og det er historien om politiske kampe, der er taget for at sikre en værdig håndsrækning til mennesker i dyb krise.

Bogen kan bestilles via boghandlere.

Selvskade – psykologi og behandling

Forfatter: Bo Møhl

Bogen sætter problematikken om selvskade på den danske dagsorden og udgør samtidig et vigtigt bidrag til den begrænsede danske litteratur inden for området. Selvskade er i dag ikke længere et individuelt problem, men et offentligt sundhedsanliggende, vi som samfund skal tage alvorligt.

Bogen kan købes på Hans Reitzels Forlag

Når Himlen er nær

Forfattere: Elene Fleischer & Gert Jessen

For mange mennesker medfører det at blive ældre, være gammel, syg og døende ofte en altoverskyggende eksistentiel og emotionel ensomhed. Tab og angst for tab fylder derfor meget hos mange ældre, men oftest bliver sådanne tanker og følelser gemt væk og omsluttet af tavshed. Bogen ser nærmere på, hvordan vi kan forstå og støtte dem, der har mistet deres dyrebareste – hvordan vi kan hjælpe ved at dele det meningsløse, det uforståelige, det angstfremkaldende og det ikke-verbaliserede.

Yderligere information kan fås på hjemmesiden www.ensomhed.info

Sebastians Bog -en søns selvmord, en fars sorgarbejde

Forfatter: Bertill Nordahl

Bertill Nordahls søn Sebastian gjorde selvmord i en alder af 32 år. Denne bog beskriver de første 9 måneder af Bertill Nordahls sorgarbejde som far.

Bogen kan bestilles via boghandlere.

Spiseforstyrrelser – symptomer, årsager og behandling

Forfattere: Kiib Hecht og Hartvig Schousboe

Bogen beskriver forskellige former for behandling til børn, unge og voksne, gravide og personer med autismespektrumforstyrrelser. Bogen henvender sig til fagfolk i psykiatrien, til mennesker, der har en spiseforstyrrelse, og til deres pårørende.

Bogen er ikke længere tilgængelig online.

På kanten af livet – mænd, kriser og selvmordstanker

Forfattere: Bente Hjorth Madsen & Inger Anneberg

Mænd bliver ofte overset, når det drejer sig om hjælp til psykiske problemer. Hvert år er der to til tre gange så mange mænd som kvinder, der tager deres eget liv. Bogen indeholder interviews med 13 mænd, der alle, på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv, har været igennem en krise eller depression, der har ført til tanker om selvmord. Hensigten med disse interviews er at lade mændene være rollemodeller for andre mænd i håb om, at det vil gøre det lettere for dem, at søge hjælp i tide. Bogen gør det muligt at tage et emne op, som mænd ofte har svært ved at tale om og derfor er bogen også ment som en slags forbrugervejledning til rådgivere, der til dagligt arbejder med mænd i krise.

Yderligere information kan fås på www.forebygselvmord.dk.

De der blev tilbage. En portrætbog om efterladte efter selvmord

Forfattere: Birgitte Andersen & Torben Åndahl

Hvert år begår 600-700 danskere selvmord. Det er svært at finde mening i den kendsgerning, at en så personlig og individuel beslutning tages af nogenlunde det samme antal mennesker fra år til år. Men det betyder, at der hvert år er mindst 4.000 personer, som oplever, at en nærtstående tager sit eget liv. Det er dem, der blev tilbage, og det er dem, som får stemme i denne bog.

Bogen kan bestilles via boghandlere.

Frås og faste. Spiseforstyrrelser i klinisk og kulturel belysning

Forfattere: Susanne Lunn et al. Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

I “Frås og Faste” belyses spiseforstyrrelser ud fra et klinisk og kulturelt perspektiv. Det kliniske perspektiv omfatter spørgsmål som diagnostik, sygdomsforståelse og behandling. Da spiseforstyrrelser er blevet forstået og behandlet på mange måder, vil flere teoretiske tilgange og forskellige praksisformer som psykoterapi, kostbehandling, fysioterapi samt eksempler på integreret behandling blive gennemgået.

Bogen er kan købes via Dansk psykologisk Forlag

Brevet til min datter

Forfatter: Susy Knudsen. Forlag: Zalamanca

“Brevet til min datter” er skrevet Susy Knudsen, hvis 17-årige datter begik selvmord. Til en fest sammen med sine venner, valgte hun at springe ud fra en altan på 5. sal. Bogen startede som en hilsen til datteren, hvor Susy fortæller, hvordan tabet og savnet med ét forvandlede hendes liv til et helvede.

Besøg hjemmesiden Englepigen.dk.

Lige om lidt

Forfatter: Kirsten Kallesøe. Forlag: PsykInfo, 2009

Kirsten Kallesøe udgiver sin første bog om sine 20 år med spiseforstyrrelse og en lang række andre psykiske diagnoser med alt den drama, smerte, glæde, magtesløshed, vilje, snyd og bedrag, sorg, overlevelse, håb og kærlighed et sådant liv indebærer. Bogen bringer fokus på en lang række dilemmaer i behandlingsindsatsen og i den sociale indsats.

Bogen er ikke længere tilgængelig online.

Selvskadens psykologi

Forfatter: Lotte Rubæk. Forlag: Dansk Psykologisk Forlag, 2009

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med børn, unge eller voksne, der undertiden gør skade på sig selv, samt til studerende indenfor fag som psykologi, pædagogik, medicin og sygepleje. Bogen vil i det hele taget være udbytterig for alle, der ønsker at forstå selvbeskadigelse som et fænomen, der ulykkeligvis udbredes hastigt i tiden, vi lever i lige nu.

Bogen kan bestilles hos Dansk Psykologisk Forlag

Skrig og fred – om selvmordsforsøg blandt unge

Forfatter: Per Straarup Søndergaard. Forlag: Turbine, 2008

Bogen kan læses af alle, der ønsker at få indsigt i unges selvmordsadfærd og selvmordsforsøg. Bogen kan desuden indgå i undervisningsforløb, hvor der sættes fokus på vilkårene for børn og unges opvækst og udvikling.

Bogen er ikke længere tilgængelig online.

At skære smerten bort – en bog om cutting og anden selvskadende adfærd

Forfatter: Bo Møhl. Forlag: Psykiatrifonden, 2006

Omkring 15% af alle unge skærer i sig selv eller skader sig selv på andre måder, og tallet synes stigende. Problemet er skjult, for de gør det ikke for at få opmærksomhed eller omsorg, men i et forsøg på at overkomme den indre psykiske smerte. Det er derfor nødvendigt, at forældre, lærere, praktiserende læger og andre, der er i kontakt med unge, kender til problemet og ved, hvordan de skal forholde sig til det. Bogen henvender sig både til dem, der har kontakt til unge, og til de unge selv, der forsøger at overkomme deres problemer ved at skade sig selv.

Bogen er ikke længere tilgængelig online.

Når unge skader sig selv

Forfatter: ph.d., centerleder Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning og Komiteen for Sundhedsoplysning

Bogen som henvender sig til lærere, pædagoger og andre voksne med kontakt til sårbare unge formidler viden og handlemuligheder.

Bogen er ikke længere tilgængelig online.

Forebyggelse af ældre mænds selvmord

Forfattere: Jan-Henrik Winsløv, Annette Erlangsen og Elene Fleischer. Center for Registerforskning, Aarhus Universitet, 2005.

Ældre mennesker udgør den aldersgruppe, som har den højeste selvmordsrate. Det er især ældre mænd, som hyppigst begår selvmord. Mens mænd fyldt 75 år eller derover i 2000 havde en selvmordsrate på 52 selvmord per 100.000, havde hele den mandlige befolkning til sammenligning en selvmordsrate på 23 per 100.000. Generelt udføres ældres selvmordshandlinger med en højere selvmordsintention end yngre menneskers. De ældre benytter typisk voldsommere selvmordsmetoder, som er uden fortrydelsesmuligheder, hvorfor chancerne for overlevelse er små. Forebyggende tiltag over for selvmord blandt de ældste aldersgrupper er derfor særdeles nødvendige.

Rapporten er ikke længere tilgængelig online.

Når tavsheden taler

Forfattere: Elene Fleischer og Gert Jessen, 2004

Når tavsheden taler bygger på en ph.d.afhandling af samme navn og består af en bog og en film, der kan benyttes sammen eller hver for sig. Materialet beskriver de forskellige aspekter af begrebet tavshed. Det viser, hvordan tavshed fungerer, hvordan den kan forstås og hvilke følelser, den vækker.

Materialet er ikke længere tilgængelig online.

Selvmord blandt gamle mennesker

Faglig redaktør: Jorit Tellervo. Forlag: Nyt Nordisk, 2004.

Forfattere: Inger Anneberg, Unni Bille-Brahe, Agnete Birktoft, Annette Erlangsen, Elene Fleischer, Hanne Frandsen, Peter Kemp, Sisse Landert, Lene Malmstrøm, Karen Schousboe, Peter Storm, Kate Runge, Jan-Henrik Winsløv

Bogen, der består af cases, artikler og digte, er en antologi med mange illustrationer. Den omhandler et emne, som giver stof til eftertanke og rejser en etisk debat. Bogen er skrevet af mennesker, der i forbindelse med deres profession véd noget om gamle menneskers selvmord.

Bogen kan bestilles via boghandlere.

Mette – en beretning om selvmord

Bogen henvender sig til alle, der er i berøring med depression og selvmord. Den bygger på Mettes efterladte dagbogsnotater, der sammenholdes med forskellige behandleres journaluddrag, og beretningen kædes sammen af Mettes mor, der ser tilbage på sin datters liv.

Bogen er ikke længere tilgængelig online.

Når selvmordet truer – livet til debat

Forfattere: Bente Hjorth Madsen, Merete Nordentoft og Lilian Zøllner. Forlag: Munksgaard, 2003.

Hvert år bliver mange mennesker berørt af egne selvmordstanker eller selvmordsforsøg. Hver gang et selvmord finder sted, er det en tragedie for de efterladte, både familie, venner og de fagfolk, som har været involveret i forløbet. Bogen tager udgangspunkt i den professionelle samtale med selvmordstruede mennesker. Det centrale tema er forebyggelse og en stærk overbevisning om, at udvikling og forandring er mulig, selv når selvmordet optræder som den eneste udvej. Bogen henvender sig til fagfolk, men kan læses af alle med interesse for emnet.

Bogen kan køber via Forlaget Munksgaard.

Selvmord – et personlig og samfunnsmessig problem

Forfattere: Nils Retterstøl, Øivind Ekeberg og Lars Mehlum. Forlag: Gyldendal Akademisk, Norge, 2002.

Bogen giver en indføring i selvmordsproblematikken, fra et kulturhistorisk perspektiv til risikofaktorer, behandlingstiltag og det videre forløb. De forskellige årsagsfaktorer diskuteres, både psykologiske, psykiatriske, sociale og biologiske faktorer. Bogens fokus er hele tiden på spørgsmålene: Hvad gør vi i dag? Hvad kan vi gøre bedre? Hvordan kan vi forebygge selvmord?

Bogen kan bestilles via boghandlere.

Sorgen ved selvmord

Forfatter: Inger Anneberg. Forlag: Høst, 2002.

Igennem samtaler med en lang række efterladte ved selvmord samt repræsentanter for bl.a. politiet, psykiatrien, præster, selvhjælp og det offentlige gives et nuanceret indblik i de efterladtes situation. Temaerne er bl.a. tavshed og fortielse, skyld, skam og vrede, de modstridende følelser, tro samt hvad skal vi sige til børnene?

Bogen er udsolgt fra forlaget.

Unge på kanten af livet

Forfatter: Bente Hjorth Madsen, Psykiatrien i Århus Amt, 2004.

Center for Selvmordsforebyggelse i Århus har udgivet en lille bog på 42 sider, som handler om unges selvmord. Mange skoleelever – typisk fra 8. og 9. klasser – ringer ofte til centret for at få svar på spørgsmål om, hvad de gør, når selvmord eller forsøg derpå dukker op i deres liv. Det er blevet en let overskuelig og meget direkte bog, som helt sikkert vil være vigtig, når de unge i de større klasser i opgaver og diskussioner kommer til at tale om liv og død og ikke mindst tankerne om selvmord, når presset er blevet for stort.

Bogen er ikke længere tilgængelig online.

Denne tekst blev senest opdateret den 13/06/2023