Artikel i Ugeskrift for Læger

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Artikel i Ugeskrift for Læger – om selvmordsforsøgeres kontakt til den primære sundhedsssektor

Artiklen Selvmordsforsøgeres kontakt til den primære sundhedssektor af statistiker Børge F. Jensen og statistiker Erik Christiansen, Center for Selvmordsforskning, er offentliggjort i Ugeskrift for Læger. Nedenfor følger et resumé.

Introduktion

Formålet med denne undersøgelse er at belyse selvmordsforsøgeres brug af sygesikringsydelser som led i den forebyggende indsats over for selvmordsadfærd.

Materiale og metoder

Undersøgelsen er et registerbaseret case-kontrol-studie. Cases er personer bosiddende i Fyns Amt med selvmordsforsøg som medførte kontakt til et hospital. Kontrolpersoner er matchet på køn, alder og bopælsamt samt på datoen for casens første, registrerede selvmordsforsøg. Data vedrørende sygesikringsydelser er trukket fra Forebyggelsesregisterets sygesikringsmodul. Data er analyseret ved betinget logistisk regression.

Resultater

Selvmordsforsøgere benytter i kalenderåret forud for det første, registrerede selvmordsforsøg oftere sygesikringsydelser inden for områderne praktiserende læge og psykolog/psykiater end baggrundsbefolkningen. Der er mindre køns- og aldersforskelle.

Konklusion

Selvmordsforsøgere har et større forbrug af sygesikringsydelser, især almen praktiserende læge, hvis rolle i den specifikke forebyggelse af selvmordsforsøg diskuteres.

Denne tekst blev senest opdateret den 20/09/2005