Selvmordsadfærd og selvskade blandt etniske minoriteter
- Rapport 1, del 2

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

På efterspørgsel af forskningsstudier vedrørende etnicitet og selvmordsadfærd og med støtte fra Egmont Fonden og Socialministeriet blev to studier gennemført. Denne rapport har samlet de to artikler med det formål at formidle viden som grundlag for forebyggelse af selvmordsadfærd og selvskade blandt etniske minoriteter i Danmark, og målgruppen er derfor alle, der enten i deres uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker. Nærværende rapport skal ses i sammenhæng med rapporten “Etniske minoriteter og selvskadende adfærd – Rapport nr. 1” udgivet af Center for Selvmordsforskning, som består af fire studier om ikke-vestlige unges selvskade og selvmordsadfærd.

Studie 1

Suicide Risk among Persons with Foreign Background in Denmark er et kvantitativ studie, der har undersøgt sammenhængen mellem etnicitet, defineret ud fra fødeland, og selvmord i perioden 1981-1997. Undersøgelsen viser, at selvmordsrisikoen er højere blandt personer født i de andre nordiske lande end personer født i Danmark af danske forældre. Derudover viser undersøgelsen, at personer, som er født i Asien, har en lavere risiko for at begå selvmord end personer født i Danmark af danske forældre. Blandt unge som er født i Asien, har mænd en lavere risiko for at begå selvmord end kvinder. Men tallene viste også, at der ikke var store forskelle i selvmordsrisikoen mellem kvinder, som er født i Asien og mellem etniske danske kvinder.

Studie 2

Deliberate selfharm in immigrant Pakistani and ethnic Danish adolescents: A cross-cultural comparison of ethnic differences in coping strategies belyser etniske og kulturelle forskelle i copingstrategier og forekomst af selvskade og selvmordstanker mellem etniske danske og pakistanske unge med bopæl i Danmark. Projektet, der indgår som en del af CASE-undersøgelsen, er en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er besvaret af elever i 8. og 9. klasse på folkeskoler i København, Århus og Odense, hvor andelen af elever med anden etnisk baggrund udgør mere end 20%. Resultaterne viser en højere forekomst af selvmordstanker og selvskade blandt danske unge end pakistanere. De pakistanske unge anvender i højere grad end etniske danske social støtte og religion som copingstrategier, når de skal takle personlige problemer. Projektet indgår desuden i “Selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker i Danmark. Et tværinstitutionelt og tværfagligt forskningsarbejde”.

Lilian Zøllner, Centerleder, Ph.D.
Iben Stephensen, Akademisk medarbejder, cand.mag.
Januar 2008